Evgeny Kissin – Live in Yokohama October 25, 1986

Evgeny Kissin – Live in Yokohama October 25, 1986

יגני קיסין ביוקוהמה. שופן ועוד

תהנו